HomeOver ons kantoorVerzekeringenHypothekenFinancieel Advies Financieringen Pensioenen Wijziging doorgeven Schade melden Nieuws(brieven)

Telefoon 024 - 323 27 73
Fax 024 - 324 96 79
E-mail info@vanheckadvies.nl

Bezoekadres
Van Welderenstraat 106
6511 MT Nijmegen

Van Heck Advies op Facebook Facebook.com

Downloads
Links
Disclaimer


 

Disclaimer / Privacy Statement

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie is en wordt door Van Heck Advies met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Van Heck Advies verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiele) produkten en diensten die door Van Heck Advies worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Van Heck Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Van Heck Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Van Heck Advies opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Van Heck Advies alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Heck Advies niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Van Heck Advies worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Heck Advies uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekkng tot sites die niet door Van Heck Advies worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens Van Heck Advies voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Van Heck Advies voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Heck Advies is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Heck Advies.

privacy statement

persoonsgegevens
Van Heck Advies is de beheerder van de website www.vanheckadvies.nl. Uw persoonsgegevens worden door Van Heck Advies gebruikt om u de op de website aangeboden diensten, van welke u gebruik maakt, te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Van Heck Advies worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Heck Advies verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden. Persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres worden dus niet doorverkocht of aan derden bekendgemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Van Heck Advies verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Van Heck Advies behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.vanheckadvies.nl bezoekt.

De partners waar Van Heck Advies mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Van Heck Advies is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

U kunt Van Heck Advies verzoeken ook uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@vanheckadvies.nl. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Van Heck Advies maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Daarnaast kunt u Van Heck Advies ook laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Van Heck Advies. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@vanheckadvies.nl. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Van Heck Advies maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.