Nieuwsbrief nr 2 jaargang 2007 www.vanheckadvies.nl Belastingen

Onderwerpen

Belastingaangifte 2006

Betalen of ontvangen?

Huis verkopen of kopen

Kapitaal-verzekering in box 1 of 3

Lijfrentepremie aftrekbaar?

Belastingen en verzekeringen

Vaktermen

Meer weten van...

…belastingen is in ieder geval één keer per jaar handig, namelijk als u de belastingaangifte moet invullen. Dit moet doorgaans voor 1 april van het jaar, volgend op het aangiftejaar, bij de belastingdienst binnen zijn. Wellicht kunnen wij u helpen bij deze jaarlijkse klus: bijvoorbeeld bij informatie over uw kapitaalverzeke-ringen. Hoe dan ook, het is ons vak u bij uw financiële aangelegenheden terzijde te staan. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Handige links

Belastingdienst
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.Afmelden voor deze nieuwskrant

U heeft nog minder dan een maand voor uw belastingaangifte 2006
Alhoewel de aangifte inkomstenbelasting over 2006 nu digitaal moet gebeuren heeft u, als het goed is, nog wel een blauwe envelop in de brievenbus gekregen. Daarmee meldt de Belastingdienst zich minimaal een keer per jaar bij de Nederlandse belastingbetaler: het is weer tijd voor de aangifte.

Ofschoon dit jaarlijks terugkerende ritueel dus tot gewenning en misschien zelfs wel routine zou kunnen leiden, is in de praktijk helaas niets minder waar. Eén keer per jaar je hele financiële hebben en houwen op een rijtje zetten is daarvoor gewoon te weinig. Bovendien ben je, doorgaans toch als leek, onvoldoende op de hoogte van de laatste belastingregels – er verandert altijd wel iets. Gelukkig helpen de digitale belastingformulieren – waaronder die van de belastingdienst zelf – je er wel doorheen, maar het blijft goed opletten.

Een handige tip is in ieder geval de volgende. Meestal beginnen de diverse instanties waarmee u de een of andere financiële relatie heeft, vanaf januari met het toesturen van overzichten over het afgelopen jaar. Leg alvast een mapje aan waarin u al deze overzichten bewaart. U kunt hierbij denken aan de jaaropgave van uw werkgever, het overzicht van uw hypotheek met daarop de betaalde rente, en pensioenopgaven, waarop de betaalde premies staan vermeld. Maar ook banken verstrekken tegenwoordig uitgebreide overzichten met informatie over al uw rekeningen, kredieten en dergelijke. Als u dan gaat beginnen aan uw belastingaangifte heeft u in ieder geval alle informatie bij elkaar. En dat maakt het een stuk gemakkelijker.


Belasting ontvangen in plaats van betalen?
Het kan zijn dat u teveel belasting heeft betaald over het afgelopen jaar. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als u aftrekposten heeft. Uit uw belastingaangifte zal dan een teruggave rollen, die door de belastingsdienst in één keer aan u wordt uitbetaald.

Maar zolang hoeft u niet te wachten. U kunt namelijk uw teruggave ook in maandelijkse termijnen laten uitbetalen. U moet dat dan wel aanvragen bij de belastingdienst. Via de site van de belastingdienst kunt u een speciaal programma downloaden waarmee u de voorlopige teruggave kunt aanvragen. Als de belastingdienst uw aanvraag al vóór november 2006 heeft ontvangen ontvangt u de voorlopige teruggave als het goed is al vanaf afgelopen januari. U kunt de aanvraag echter indienen tót 30 november 2007: u krijgt dan de teruggave uitbetaald, verdeeld over het resterende aantal maanden.


Huis verkocht en huis gekocht?
Let op bij hypotheekrente-aftrek

Als u in 2006 een huis heeft gekocht en een andere woning verkocht, kan dat gevolgen hebben voor uw hypotheekrente-aftrek. Indien u bij de verkoop van uw oude huis te maken had met overwaarde, wordt de hypotheekrente-aftrek namelijk beperkt door de zogenaamde bijleenregeling.

Deze regeling houdt in dat bij verkoop de overwaarde van het oude huis moet worden meegenomen in de financiering van het nieuwe huis. Er is dan voor uw nieuwe huis een lagere hypotheek nodig, en er kan dus maar over een lager bedrag hypotheekrente worden afgetrokken. Als u de overwaarde niet meeneemt dan kunt u over een deel van de hypotheek ook geen rente aftrekken.


Uw kapitaalverzekering in box 1 of 3

Als u een kapitaalverzekering heeft loopt u bij uw belastingaangifte aan tegen de vraag of de waarde daarvan moet worden belast in box 1 of in box 3. Veel hypotheken worden afgesloten in combinatie met een kapitaalverzekering. In dat geval zal de kapitaalverzekering doorgaans worden belast in box 1. Kapitaalverzekeringen die echter niet zijn gekoppeld aan een eigen woning worden in principe belast in box 3. Tenzij u de verzekering omzet in een ‘kapitaalverzekering eigen woning’.

Het is lang niet altijd gunstig om een bestaande kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning. Of dit wel of niet in uw voordeel is hangt onder andere af van de datum waarop de verzekering is afgesloten: eenvoudig gesteld kan het voor kapitaalverzekeringen van ná 14 september 1999 wel gunstig zijn om de verzekering om te zetten, en voor oudere verzekeringen niet. Om nauwkeurig de juiste box voor uw kapitaalverzekering te kunnen bepalen kunt u via de website van de belastingdienst een programma downloaden.


Lijfrentepremies in 2006

De spelregels met betrekking tot het aftrekken van premies lijfrentes zijn niet de eenvoudigste. Wanneer mag je die premie nu aftrekken en wanneer niet? Kort samengevat luidt het antwoord: indien u in het verleden te weinig pensioen heeft opgebouwd mag er lijfrentepremie worden afgetrokken, anders niet. Maar wat is te weinig? Daarvoor ontwikkelde de belastingdienst een speciaal rekenprogramma. Dat berekent hoeveel premie u in 2006 maximaal mag aftrekken. Maar let op: u mag alleen premie aftrekken die u daadwerkelijk heeft betaald!

Het bedrag dat u in 2005 te weinig aan pensioen heeft opgebouwd heet jaarruimte. Daarbij maakt het niet uit of u in 2005 in loondienst was of niet. Heeft u zelfs in de jaren vanaf 1999 te weinig pensioen opgebouwd? Dan kunt u in 2006 een extra bedrag aftrekken. Dat heet reserveringsruimte 2006. Eigenlijk is de reserveringsruimte niets anders dat de optelsom van alle jaarruimtes uit de jaren 1999 tot en met 2005. Wat u in 2006 daadwerkelijk mag aftrekken is gebonden aan grenzen en wat u feitelijk heeft betaald aan lijfrentepremies.

Het eerdergenoemde rekenprogramma van de belastingdienst helpt een handje. Dit berekent zowel de jaarruimte 2006 als de reserveringsruimte 2006. Maar allereerst berekent het programma de pensioengrondslag 2006. Dat is het inkomen waarover u doorgaans pensioen opbouwt. Het inkomen van 2005 is daarvoor de basis.

Om de jaar- en reserveringsruimte te berekenen heeft u de volgende gegevens nodig:

- aangifte 2005
- als u nog geen aangifte heeft gedaan over 2005: uw inkomen over 2005
- uw pensioenaangroei over 2005 (volgens opgave van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar).
Wilt u ook uw reserveringsruimte 2006 berekenen, dan heeft u bovenstaande gegevens ook nodig over de jaren 1999 tot en met 2004.

Belastingen en verzekeringen horen bij elkaar

In deze nieuwskrant is behalve het woord belastingen ook het het woord verzekeringen vaak gevallen. Die twee hebben dan ook veel met elkaar te maken.

Daarom: als u vragen heeft, of bepaalde zaken met betrekking tot uw aangifte zijn u niet geheel duidelijk, dan kunnen wij u wellicht helpen. Stuur ons een mail en wij zullen u graag van dienst zijn.

Vaktermen

Kapitaalverzekering
Een levensverzekering die bij het in leven zijn van de verzekerde op een afgesproken datum een bepaald bedrag uitkeert.

Overwaarde
Als de verkoop- of executiewaarde van het huis hoger is dan de restschuld van uw hypotheek.

Jaarruimte
Bedrag dat u in 2005 te weinig heeft opgebouwd aan pensioen.

Reserveringsruimte
Bedrag dat u over de jaren 1999 tot en met 2005 te weinig aan pensioen hebt opgebouwd.

Pensioenaangroei
Het bedrag waarmee de pensioenaanspraak is gegroeid. Dit bedrag is nodig om vast te stellen hoeveel de jaarruimte bedraagt.

De boxen van de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting hanteert drie soorten inkomsten. Deze inkomsten vallen ieder onder een zogenaamde box, waarbinnen de inkomsten worden belast: het boxenstelsel. Dit stelsel is in 2001 ingevoerd. Over het algemeen is het boxenstelsel erg overzichtelijk. U stelt vast met wat voor inkomsten u te maken heeft en ‘plaatst' ze in de betreffende box. De indeling is als volgt:

Box 1

Inkomen uit werk en woning – dit is dus uw salaris, maar bijvoorbeeld ook uw ‘inkomsten' uit uw eigen woning (het eigenwoningforfait), winst uit onderneming, pensioen en uitkeringen en de kapitaalverzekeringen eigen woning (zie ook artikel Uw kapitaalverzekering in box 1 of box 3)

Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang – hier gaat het voornamelijk om inkomen uit een belang dat iemand heeft in een vennootschap. Als werknemer krijgt u dus niet te maken met box 2.

Box 3

Inkomen uit sparen en beleggen – alle inkomsten die u als particulier genereert uit spaarrekeningen en beleggen. Als grondslag hanteert de belastingdienst uw gemiddelde vermogen: dat is het gemiddelde van de stand op 1 januari en de stand op 31 december.

U ontvangt deze digitiale nieuwsbrief omdat u klant bent bij Van Heck Advies of omdat u zichzelf heeft aangemeld. Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier