Van Heck AdviesEen nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van advies en begeleiding van financiële diensten zoals verzekeringen en hypotheken. In dit kader brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit waarin wij actuele ontwikkelingen die mogelijk voor onze klanten van belang zijn toelichten. In deze nieuwsbrief gaan wij in op drie totaal verschillende onderwerpen. Hoe wordt omgegaan indien u schade krijgt als gevolg van een terroristische aanslag? Wat zijn ontwikkelingen binnen het pensioenstelsel en tips voor het geval u een elektrische fiets heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Schade door terrorisme en uw verzekering

Helaas leven we in een tijd waarin er een voortdurende dreiging is van terroristische aanslagen. Met enige regelmaat vragen relaties van ons kantoor hoe schade door een terroristische daad binnen de verzekering is geregeld. In dit artikel geven wij hierop een toelichting.

Meeste verzekeraars kennen beperking
De polisvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen kennen een beperking voor schade veroorzaakt door een terroristische daad. Dit doen verzekeringsmaatschappijen omdat een terroristische daad zoveel financieel schade kan opleveren, dat dit de draagkracht van een individuele verzekeringsmaatschappij te boven kan gaan. Om verzekerden toch zo veel mogelijk zekerheid te bieden, hebben verzekeringsmaatschappijen echter besloten een samenwerking aan te gaan om de draagkracht voor schade als gevolg van een terroristische aanslag te vergroten.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV.
Circa 250 verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn in het kader van deze samenwerking aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade NV., NHT. Deze samenwerking kan het best als volgt worden samengevat. Indien een terroristische aanslag plaatsvindt, kan dit leiden tot schade. Indien deze schade is verzekerd, moet de maatschappij deze schade uitkeren. De verzekeringsmaatschappijen die samenwerken in de NHT hebben nu afgesproken, dat die schade in dat geval wordt omgeslagen over al die circa 250 verzekeringsmaatschappijen. Een schade die voor een enkele verzekeringsmaatschappij te groot is om te dragen, kan hierdoor wel door alle verzekeringsmaatschappijen samen worden gedragen.

De schade-uitkering is niet onbeperkt
Maar ook bij deze samenwerking is de draagkracht niet onbeperkt. Verzekeraars hebben samen met de Nederlandse overheid daarom afgesproken, dat bij schade als gevolg van een terroristische aanslag de maximale dekking voor alle schades bij elkaar één miljard euro per kalenderjaar zal zijn.

Uitgangspunt er moet een verzekering zijn
Bij schade als gevolg van een terroristische aanslag zal eerst gekeken worden of er voor deze schade een verzekering is gesloten. Stel dat een gebouw beschadigd wordt door een dergelijke aanslag, dan is het dus de vraag of er een opstalverzekering voor dat pand is afgesloten. Is dit het geval, dan wordt de schade in beginsel conform de voorwaarden van de betreffende verzekering vergoed. Is de verzekerde som gemaximeerd op bijvoorbeeld € 250.000 dan is de uitkering ook maximaal € 250.000 ook al is de werkelijke schade (veel) hoger. Is er echter geen verzekering, dan zal de schade die iemand lijdt als gevolg van een terroristische aanslag ook niet vergoed worden door een verzekeringsmaatschappij.

Schade-uitkering gemaximeerd
In beginsel wordt de schade die door een terroristische aanslag plaatsvindt dus afgewikkeld volgens de polisvoorwaarden net als andere schades. Indien echter de totale schade als gevolg van terroristische acties in een kalenderjaar in Nederland meer dan één miljard euro Bedraagt, dan zal de schade-uitkering evenredig worden gekort tot deze één miljard euro.

Samengevat: is de totale schade in heel Nederland als gevolg van terroristische aanslagen minder dan één miljard euro dan worden alle schades volgens de polisvoorwaarden afgewikkeld. Is de totale schade meer dan één miljard euro dan vindt er een korting plaats en blijft dus een deel van de schade voor eigen rekening.

Nogmaals: geen uitkering zonder verzekering
Belangrijk om nogmaals te benadrukken, is, dat er op verzekeringsmaatschappijen geen verplichting rust om schades te vergoeden die het gevolg zijn van een terroristische aanslag, indien voor dit risico geen verzekering is afgesloten.

Heeft u vragen?
Heeft u hierover nog vragen? Of heeft u te maken met een situatie die u extra kwetsbaar maakt voor schade door terroristische aanslagen, bijvoorbeeld door de ligging van uw woning en wilt u hierover aanvullend advies? Laat ons dit dan weten. Wij helpen u graag.

 

Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico

Internationaal bezien bezit Nederland een mooi pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk. Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder zeker wordt.

Een mooi maar ingewikkeld pensioenstelsel
Nederland heeft een mooi maar ingewikkeld stelsel van pensioen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers.

De AOW
De eerste pijler bestaat uit de AOW. Iedere inwoner in Nederland heeft recht op dit basispensioen. De premie wordt opgebracht door degenen die betaald aan het arbeidsproces deelnemen. De hoogte van de AOW wordt bepaald door de politiek. Om de lasten van de AOW voor de werkenden draagbaar te houden is de datum waarop iemand AOW ontvangt opgeschoven. Naarmate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de datum waarop de AOW ingaat verder in de tijd opschuiven.

Het pensioen via de werkgever
Meer dan 90 % van de werknemers bouwt naast de AOW een pensioen op bij het bedrijf waar hij/zij werkt. Gemiddeld is dit 20 % van het salaris. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. De werknemer betaalt zelf dus (fors) mee aan de opbouw van dit pensioen.

Eigen regeling
Daarnaast, en dat is de derde pijler, kan de Nederlandse burger pensioen opbouwen via onder meer fiscaal gefaciliteerde producten van banken en verzekeraars. Hiermee kan de burger “op maat” zorgen voor een voldoende inkomen, nadat hij gestopt is met het verrichten van betaalde arbeid.

Pensioen werkgever volgde koopkrachtontwikkeling
Lange tijd was het gebruikelijk, dat de uitkering van het werkgeverspensioen de koopkrachtontwikkeling min of meer volgde. Anders gezegd: stegen de prijzen van goederen en diensten, dan steeg ook de hoogte van het pensioen. Ondanks stijgende prijzen, konden de gepensioneerden op deze wijze toch op het niveau blijven leven, zoals zij dat gewend waren.

Koopkrachtbehoud bij pensioen steeds minder houdbaar
Bij het werkgeverspensioen betalen werkgever en werknemer gedurende het dienstverband premies waaruit later de pensioenuitkering wordt gefinancierd. De hoogte van deze premie wordt mede gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van de werknemer. Stijgt deze levensverwachting in de jaren dat de werknemer werkt, bijvoorbeeld door medische ontwikkelingen, dan zal in de jaren daaraan voorafgaand te weinig premie zijn betaald om de langere levensverwachting te financieren. Niet altijd is het mogelijk om dit “tekort” in de latere jaren weer in te halen. In totaal is er in een dergelijke situatie eigenlijk te weinig “gespaard” om de gewenste pensioenuitkering voor de volledige levensduur te financieren.

Bij het bepalen van de hoogte van de premie heeft de pensioenuitvoerder een inschatting gemaakt van het rendement, dat hij met de ingelegde premies kan behalen. In de afgelopen 15 jaren zijn de beleggingsopbrengsten echter bij veel pensioenuitvoerders lager dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. De rente is bijvoorbeeld al langere tijd historisch laag.

Deze twee factoren, langere levensduur en lagere rendementen, maken het voor veel pensioenfondsen, niet meer mogelijk om garanties te geven dat pensioenuitkeringen in de toekomst de koopkrachtontwikkelingen zullen volgen.

Risico komt meer en meer bij de werknemer te liggen
Het pensioenstelsel ontwikkelt zich daarom meer en meer naar een systeem waarbij de werknemer het risico gaat dragen van tegenvallende rendementen en stijgende levensverwachtingen. Dit gebeurt simpelweg omdat de pensioenuitkering niet langer automatisch de koopkrachtontwikkeling volgt.

Maatwerk wordt belangrijker
Anno 2016 is de hoogte en de ingangsdatum van de AOW afhankelijk van politieke beslissingen en moeten ook werknemers zelf het risico dragen van de tegenvallende rendementen en een stijgende levensverwachting. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de eerste en tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel minder zekerheid gaan geven.

Hierdoor krijgt de derde pijler, de individuele maatregelen die burgers zelf kunnen nemen, vanzelf een groter belang. Dit belang kan op verschillende manieren worden ingevuld. Door individuele verzekeringen af te sluiten, maar ook net zo goed door de lasten na pensionering tijdig te verlagen. Bijvoorbeeld door extra aflossingen te doen tijdens het arbeidzame leven om de hypotheeklasten na pensionering te verminderen, of door “kleiner” te gaan wonen.

In een situatie waarin de AOW en het werkgeverspensioen onder druk staan, zijn er dus veel manieren om ervoor te zorgen, dat er na pensionering toch voldoende inkomen beschikbaar is. Echter, om tot een goede invulling van uw pensioen te komen is maatwerk vereist. Een op maat gekozen oplossing, die rekening houdt met uw specifieke wensen en omstandigheden.

Wij denken graag met u mee
Als uw adviseur op het gebied van financiële zekerheid denken wij graag met u mee. Wij kunnen u inzicht geven in welke pensioenrechten u op dit moment heeft opgebouwd en wat uw besteedbaar inkomen na pensionering globaal zal zijn. Ook kunnen wij samen met u nagaan welke maatregelen mogelijk zijn om uw financiële positie na pensionering te verbeteren. Wanneer u ons laat weten dat u hiervoor belangstelling heeft, dan maken wij graag met u een afspraak.

 

Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven

Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven
Nederland telt inmiddels meer fietsen dan dat er inwoners zijn. Het aandeel elektrische fietsen, e-bikes, neemt snel toe met de keerzijde dat ook bij dieven de populariteit van deze fietsen toeneemt.

Elektrische fietsen
Op dit moment rijden er circa 1,5 miljoen elektrische fietsen. De gemiddelde prijs van zo een elektrische fiets ligt tussen de €1.500 en € 2.500. Schadecijfers van verzekeringsmaatschappijen geven aan, dat het aantal diefstallen van dit type fietsen sterk toeneemt. Afgelopen jaar zijn er circa 25.000 elektrische fietsen gestolen. Omdat de Nederlandse markt, zeker waar het gaat om elektrische fietsen, overzichtelijk is en weinig van deze gestolen fietsen worden teruggevonden, bestaat de indruk dat veel van deze fietsen direct na ontvreemding naar het buitenland worden verkocht.

Goede verzekering
De kans dat op enig moment de elektrische fiets gestolen wordt, is groot. Het is dan ook te overwegen om een goede verzekering hiervoor af te sluiten. Heeft u al een verzekering voor een elektrische , dan raden wij u aan nog eens naar de polisvoorwaarden te kijken. Niet in alle gevallen zal de verzekering bij diefstal uitkeren. Bijvoorbeeld niet wanneer de fiets ten tijde van de diefstal niet op slot stond of zich in de avonduren buiten een afgesloten ruimte bevond.

Neemt het aantal diefstallen toe, dan is het de verwachting dat er een combinatie van de volgende maatregelen zal komen:

  • Hogere premie;
  • Hoger eigen risico;
  • Strengere eisen om het risico op diefstal te verminderen.


Tips
Enkele tips om het risico op diefstal van een elektrische fiets te verminderen, zijn:

  • Gebruik naast het fietsslot ook een goedgekeurd kabelslot.
  • Sla het kabelslot door het frame en een vast object. Dus niet alleen het kabelslot door het voorwiel. Dieven tillen dan de fiets nog steeds gemakkelijk in een bestelwagen of draaien het voorwiel los.
  • Parkeer de fiets bij voorkeur in een bewaakte stalling. Is dit niet mogelijk, plaats de fiets dan liefst goed in het zicht waar veel mensen zijn.
  • Monteer het kettingslot hoog en strak. Zorg dat het kettingslot de grond niet raakt. Dieven gebruiken vaak een betonschaar. Diefstal gaat sneller wanneer de schaar aan een zijde op de grond kan rusten.

 

Actuele Hypotheekrente

In onderstaand overzicht staan de actuele hypotheekrentes. Deze hypotheekrentes fluctueren. Deze hypotheekrentes zijn van 12-02-2016.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de hypotheekmogelijkheden? Klik hier of bel ons..

  NHG Tot 85% marktwaarde Tot 103% marktwaarde
5 jaar vast 1,65 % 1,90 % 2,44 %
10 jaar vast 2,00 % 2,18 % 2,70 %
15 jaar vast 2,45 % 2,55 % 3,25 %
20 jaar vast 2,63 % 2,75 % 3,44 %

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Droomhuis Gezien? Nu de hypotheek nog... Klik hier!